KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Informace bez hranic

 

 

Knihovna města Ostravy se od roku 2010 zapojila do projektu Informace bez hranic. Cílem tohoto projektu je budování informační společnosti prostřednictvím propojení knihovnicko-informačních systémů, spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu regionálního rozvoje a státním rozpočtem v rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013.

 

Vedoucím partnerem – přijímatelem projektu je Žilinský samosprávný kraj (ŽSK), hlavní přeshraniční partner: Knihovna města Ostravy.

 

Celkové oprávněné náklady projektu představují sumu 310 826,60 Euro, z toho finanční prostředky v objemu 180 042,40 Euro budou investovány na slovenské straně a  v objemu 130 784,20 Euro na české straně.ŽSK se podílí 5% spolufinancováním na projektu a 10% spolufinancováním Město Ostrava.

 

Cílem projektu je prostřednictvím nového knihovnicko-informačního systému pro 5 regionálních knihoven v zřizovací působnosti ŽSK a zkvalitněním existujícího programu v partnerské Knihovně města Ostravy podpořit výměnu informací a poznávání kulturního dědictví obou příhraničních oblastí, prohlubovat a posilňovat kontakty, komunikaci a spolupráci mezi kulturními a informačními institucemi a obyvateli příhraničí, zefektivnit zpracovávaní informací a také zmodernizovat služby uživatelů knihoven včetně znevýhodněných uživatelů.

 

V rámci projektu je kromě nových technologií v knihovnách na obou stranách hranice plánována také reciproční výstava "Živá kultura" o aktuálním kulturním dění s cílem prezentace kultury a vzbuzení zájmu o navštívení sousední krajiny, zakoupení nových dokumentů pro uživatele partnerských knihoven v jazyku přeshraničního partnera, společné setkání českých a slovenských knihovníků s cílem výměny odborných zkušeností, plánované je i vzájemné porovnávání výkonů veřejných knihoven v příhraničních oblastech.

 

Veřejné knihovny jsou kulturními, vzdělávacími a informačními institucemi, poskytující své služby všem bez omezení. Naplnění cíle projektu napomůže k zkvalitnění jejich činnosti

 

V souladu s harmonogramem projektu probíhají práce na benchmarkingových měřeních (srovnávání knihoven pomocí sady kvantitativně -kvalitativních indikátorů), ve zkušebním provozu pracujeme s novou verzi knihovnicko informačního systému ve formátu MARC 21 (včetně výměny hardwarových komponentů na obslužných pultech knihoven). Na obou stranách hranice probíhá putovní výstava "Živá kultura", která si klade za cíl vzájemné seznámení s kulturními a turistickými zajímavostmi obou regionů a posílení zájmu o kulturní dění na obou stranách hranice.

 

Výměnné stáže 

 

V měsíci září proběhly dvoudenní odborné výměnné stáže knihovníků z Žilinského kraje v Knihovně města Ostravy a knihovníků Knihovny města Ostravy v Krajské knihovně v Žilině. Hlavním cílem těchto stáží knihovníků s různým zaměřením (pracovníci dětských oddělení, oddělení zpracování fondů, apod.) byla výměna odborných znalostí a zkušeností, včetně zkušeností s kompatibilním knihovnicko-informačním systémem. 

Knihovnu města Ostravy v rámci stáží navštívilo 25 odborných pracovnic Žilinského kraje v 5 týdnech od 4. - 26.9.2012

Krajskou knihovnu v Žilině v rámci stáže navštívilo 5 pracovníků Knihovny města Ostravy ve dnech 13. - 14.9.2012

 

Výměnné stáže všichni zúčastnění pracovníci hodnotili velmi kladně. Jistě k tomu nemalou měrou přispěla absence jazykové bariéry, dlouhá společná historie obou států a skutečnost, že jako knihovníci řešíme podobné problémy. Podnětné  předávání zkušeností nás na obou stranách hranice vzájemně obohatilo a přispělo ke zkvalitnění  nejen naší odborné práce, ale i mezilidských vztahů.

 

 

Nákup knihovních fondů ve slovenském jazyce pro Knihovnu města Ostravy

 

Bylo nakoupeno 400 knihovních jednotek ve slovenském jazyce v celkové hodnotě 81 946,-Kč.

Účelem nákupu je zkvalitnění nabídky fondů, vzájemné poznávání kultury příhraničních regionů, znovupoznávání jazyků a výchova dětí k multikulturalismu.

 

                                       


Pozvánka
na panelovou diskuzi 7.6. 2012 v Tučianskej knižnici v Martine 

 

 

Harmonogram výstavy Živá kultura:

 

Termíny a místa výstavy:

1.3. - 30.4. 2012   Ústřední knihovna - Půjčovna pro dospělé

1.5. - 15.6. 2012   pobočka Výškovice

18.6. - 16.7. 2012 pobočka Dr. Martínka

18.7. - 30.9. 2012 Ústřední knihovna - Pasáž

 

 

 Pozvánka na závěrečný workshop:

 

Dne 21. listopadu se ve společenském sále ústředí Knihovny města Ostravy uskuteční závěrečný workshop projektu Informace bez hranic. Na této společné akci ostravských a slovenských knihovníků vrcholí spolupráce, ve které se v rámci projektu naplňoval jeho hlavní cíl:

Implementací nového knihovnického informačního systému  v pěti regionálních knihovnách Žilinského samospávného kraje a inovací existujícího systému v Knihovně města Ostravy podpořit výměnu informací a poznávání kulturního dědictví obou příhraničních oblastí, modernizací technologických postupů zefektivnit zpracovávání informací, zkvalitnit přístup uživatele k informačním zdrojům cestou knihovnicko-informačních služeb nové generace.

 

 

Závěr projektu - leden 2013

 

Výstupem z aktivity Závěrečný workshop a shrnutím celého projektu Informace bez hranic. Budování informační společnosti prostřednictvím propojení knihovnicko informačních systémů se stala brožura s názvem: INFORMACE BEZ HRANIC.

 

________________________________________________________________________________________________________

 

 

V roce 2014 se Knihovna města Ostravy zapojila do spolupráce s Krajskou knihovnou v Žilině na mikroprojektu Knihovisko.

 

Pozvánka na putovní výstavu nositele a a kandidátů Nobelovy ceny za literaturu - 5.8. - 15.9.2014.