KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Spoločné mosty k informáciám a kultúre

O programu 2007 - 2013  Operační program Slovensko - Česká republika

 

 

Krajská knižnica v Žilině spolu s Knihovnou města Ostravy připravili pro období prosinec 2010 až listopad 2011 mikroprojekt, jehož hlavním cílem je aktivní spolupráce obou městských knihoven při výměně zkušeností získaných při práci s dětským čtenářem, obnovení vzájemných kontaktů a partnerství mezi občany obou měst.


Projekt je zaměřen na přímou práci s dětmi základních, speciálních a středních škol, kdy obě knihovny připravily pro žáky a studenty setkání s regionálními autory - např. Ondrejem Nagajou a Milanem Šťastným - dále pak společné literární dílny či cestu po památkách obou regionů spojenou s výtvarnou soutěží.


Studenti středních škol zase mají možnost předvést svůj talent a schopnosti při společné studentské akademii v Ostravě, kdy se obě města setkají při společném kulturním vystoupení.


Děti budou mít možnost rozvíjet své jazykové schopnosti v kontaktu se spřátelenou knihovnou, reprezentovat vlastní literární a výtvarnou tvorbu, seznámit se s památkami či kulturními zvyky obou regionů.


Pro obě města byl zajištěn bohatý knižní fond současných českých a slovenských autorů pro děti a mládež, který si čtenáři mohou zapůjčit ve své knihovně.


Knihovnice a knihovníci obou knihoven se vzájemně setkají při společných odborných seminářích týkající se práce s dětským uživatelem, informační výchovy dětí a mládeže, ze kterých vznikne sborník s metodikou práce s dětským uživatelem.


Věříme, že projekt bude natolik přínosný navázáním vzájemných vztahů, které byly po rozdělení obou států opomíjeny, a že v brzké době uskutečníme další společné projekty.


Operační program příhraniční spolupráce Slovenské a České republiky 2007 – 2013 je financován Evropskou unií z evropských fondů regionálního rozvoje.


Uskutečněné akce v rámci projektu „Spoločné mosty k informáciám a kultúre“


Odborný seminář dětských knihovníků .
Sborník podkladů pro práci s dětmi – tematické besedy pro žáky základních a studenty středních škol.
Setkání studentů gymnázií v Ostravě - literárně hudební prezentací vlastních prací studentů obou měst. Spojeno s výletem po památkách a zajímavostech Ostravy.
Vydání kalendáře s výtvarnými pracemi žáků a studentů pro rok 2012.
Literárně-výtvarný workshop v Ostravě a Žilině.