KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Výsledek průzkumu spokojenosti se službami Knihovny města OstravyVážení a milí čtenáři, příznivci knihovny, knížek a čtení!

 

Velmi děkuji za Vaši podporu projevenou při vyplňování našeho dotazníku při průzkumu spokojenosti se službami, které v naší knihovně nabízíme. Velmi nás těší pozitivní výsledek průzkumu. Vaše vyjádření a připomínky jsou pro nás důležité a dávají nám možnost měnit a zlepšovat služby, které poskytujeme.

Předkládám Vám zprávu o výsledku průzkumu, kterého jste byli účastni. Věřím, že se na Vás v budoucnu opět budeme moci s důvěrou obrátit.

Vaše reakce, názory a připomínky, zejména ty pozitivní, jsou velmi cenné pro naši práci.

 

Mgr. Miroslava Sabelová

ředitelka

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace

 

Výsledky průzkumu spokojenosti uživatelů se službami Knihovny města Ostravy 
1.9. – 31.10.2012

V roce 2012 Knihovna města Ostravy uskutečnila kvantitativní, rozsáhlejší průzkum spokojenosti s poskytovanými službami mezi svými uživateli.

Ke spolupráci na průzkumu byla vybrána firma Sociores, která má zkušenosti s průzkumy v městských knihovnách ČR.

Cílem průzkumu bylo zjistit, zda jsou čtenáři se službami knihovny spokojeni či naopak nespokojeni. Jaké služby jsou prioritně využívány, které jsou pro čtenáře důležité, či na jaké úrovni nabízené služby KMO jsou. Na základě výsledku průzkumu bude KMO dále rozvíjet a rozšiřovat svou nabídku služeb v dalších letech.

Průzkumu se celkově zúčastnilo 3669 osob. Respondenti byli vybíráni podle tohoto klíče – aktivní čtenář, starší 15 let, který navštívil knihovnu v posledních dvou měsících před zahájením průzkumu, zároveň je registrován v KMO minimálně 1 rok.

Respondenti měli možnost v dotazníku některé z otázek doplnit vlastním komentářem, čehož využila polovina respondentů. Dotazníky byly vyplněny velice pečlivě a svědomitě, polovina respondentů využila možnost komentáře a vlastního hodnocení služeb, kdy jejich připomínky byly většinou pozitivní, věcné a knihovnu a její služby hodnotili slovně také velmi dobře.


Jednotlivé části průzkumu

Otázky v dotazníku byly rozděleny do několika tematických částí.

Čtenářské chování

Nejvíce uživatelů navštěvuje knihovnu jednou měsíčně, dále byly otázky směřovány na to, jaké pobočky navštěvují. Výsledky se shodují se statistickými výsledky KMO (počet registrovaných čtenářů a návštěvnost jednotlivých poboček a ústředí). Nejvíce je knihovna využívána uživateli pro volný čas, dále pak pro studium a cca 500 respondentů uvedlo, že navštěvuje knihovnu kvůli svému zaměstnání, což je z množství respondentů velmi zajímavé číslo.

Spokojenost s oblastmi

Dalším oddílem průzkumu byly oblasti nabízených služeb KMO.

Jako první jsme se dotazovali na spokojenost s provozní dobou půjčoven. Více jak polovina odpovědí byla ohodnocena jako velmi spokojeni a spíše spokojeni, což nasvědčuje, že otevírací doba KMO je dostačující. Naším cílem bude podle personálních možností knihovny upravovat půjčovní dobu knihoven podle lokálních požadavků tak, abychom vyšli vstříc nejširší skupině našich uživatelů. Dostupnost knihovny byla uživateli označena rovněž velmi dobře (velmi spokojeni vybralo 75% respondentů). S interiérem knihovny bylo velmi spokojeno nebo spíše spokojeno více jak 90% uživatelů. S orientací v knihovně je velmi spokojeno 44% respondentů a 44% je spíše spokojeno, z čehož vyplývá, že v této oblasti, můžeme nadále hledat možnosti vylepšení. Velmi podobně vyzněly také odpovědi na otázku ohledně katalogu a vyhledávání knih v něm.

Otázka týkající se technického vybavení knihovny byla ohodnocena sice dobře, ale 32% respondentů tuto otázku vybralo jako “nehodnotím”. Můžeme si to vysvětlit tak, že technické vybavení není využíváno ze dvou důvodu - není dostatek vybavení v knihovnách, nebo spíše tyto služby nejsou pro uživatele důležité jako např. výpůjční služby. S přístupem knihovníků je velmi spokojeno 86% uživatelů.

Kvalita fondu, zde míněna celková spokojenost, byla označena 55% jako spíše spokojena a 34% velmi spokojena. Nákup knihovního fondu je podmíněn získaným příspěvkem od našeho zřizovatele, který je na dnešní dobu štědrý, avšak nepostačí pro nákup všech titulů, které naši čtenáři požadují. Snažíme se tak nabízet rezervační systém na knihy a další možností je využití čtenářské legitimace ve všech pobočkách KMO.

Poslední otázkou v tomto oddíle byla spokojenost s webovými stránkami. Více jak 70% respondentů uvedlo, že je velmi spokojeno a spíše spokojeno (38% a 37%).Webové stránky prošly v minulých letech kompletní rekonstrukcí a postupně plánujeme další zlepšení, a to v oblasti grafiky, obsahového upořádání informací a s tím spojenou lepší orientací návštěvníků.

Knihovníci

Na otázku, zda jsou k uživatelům knihovníci vstřícní, odpovědělo 88% respondentů (tedy 3218 osob), že určitě ano. Toto je velmi příjemné a lichotivé číslo. Velmi dobrého výsledku jsme také dosáhli při otázce týkající se odbornosti knihovníků.

Otevřené otázky - komentáře

Některé z otázek byly doplněny o vlastní, slovní komentář respondentů, který je velmi podnětný. Tuto možnost vyjádření využilo cca 50% dotazovaných, což považujeme za velice dobrý výsledek.  Je tak zcela zřejmé, že respondenti měli zájem vyjádřit svůj názor na KMO, a je velmi potěšující, že věnovali svůj čas i této části dotazníku. Ve většině případů se jednalo o velmi pochvalné připomínky, převážně ke vstřícnosti a ochotě knihovníků, některé z nich jsou inspirací, které služby nově nabízet uživatelům knihovny (např. více biblioboxů, nabídka malého občerstvení, kávy a čaje).


Závěr

Výsledky průzkumu celkově potvrdily náš předpoklad – uživatelé jsou většinou spokojeni s nabídkou služeb. V mnoha oblastech, kde již z předchozích let pracujeme na zlepšení (např. vzhled a obsah webových stránek, interiéry půjčoven, orientace v knihovně) se ukázalo, že o potřebě zlepšení víme.

Velká účast respondentů na tomto průzkumu také ukazuje, že uživatelům na knihovně záleží a je vnímána jako důležitá společenská a kulturně vzdělávací instituce. Využili tak plně možnost vyjádřit svůj názor na služby knihovny.

Další průzkum zaměřímena konkrétní služby KMO a to například po změnách některých z nabízených služeb – orientace ve fondu knihovny, webové stránky knihovny.

 


Podrobné výsledky průzkumu v grafech (PDF)