KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Výsledky průzkumu spokojenosti uživatelů s nabídkou služeb v odděleních pro děti a mládež Knihovny města Ostravy

Vážení a milí čtenáři.

 

V říjnu tohoto roku se v Knihovně města Ostravy uskutečnil průzkum týkající se spokojenosti se službami, které knihovna poskytuje dětem a mládeži. Byl proveden na základě elektronického dotazníku určeného uživatelům knihovny ve věku od 11 do 15 let.

Velmi děkujeme všem mladým respondentům a jejich rodičům za spolupráci, za skvělý přístup, s jakým se do našeho průzkumu zapojili. Vaše připomínky, reakce a názory jsou pro naši práci velice cenné a důležité, podněcují nás ke změnám a zlepšování služeb, které nabízíme.

 

Předkládáme vám výsledky průzkumu, kterého se zúčastnilo celkem 600 respondentů.

 

Mgr. Miroslava Sabelová

ředitelka

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace

 

Výsledky průzkumu spokojenosti uživatelů s nabídkou služeb v odděleních pro děti a mládež Knihovny města Ostravy

 

Cílem průzkumu bylo zjistit, zda jsou naši mladí čtenáři spokojeni, či naopak nespokojeni se službami, které jim nabízíme.

Zaměřili jsme se na respondenty ve věkové kategorii od 11 do 15 let. Tato kategorie byla vybrána

z několika důvodů. Děti v tomto věku nemají problém vyjádřit svůj názor, a to nejen pozitivní,

či připsat připomínky v textových otázkách. Dále se jedná o nejpočetnější skupinu aktivních uživatelů do 15 let. Emailem jsme proto oslovili rodiče těchto dětí s žádostí o předání elektronického dotazníku a zodpovězení 11 otázek.

 

Celkem bylo osloveno 4 400 respondentů, vyplněno bylo 600 dotazníků, což představuje téměř 14 procentní úspěšnost. Úspěch v návratnosti dotazníků jako u průzkumu, který jsme provedli v roce 2012 u dospělých uživatelů, se tentokrát nekonal (tehdy byla návratnost 45 %).

Přesto se naši mladí uživatelé zhostili vyplnění odpovědí velice svědomitě a pečlivě. Dotazník obsahoval celkem 11 otázek, z toho tři vyžadovaly textovou odpověď. Přestože tyto tři otázky byly nepovinné, odpověděla na ně až polovina respondentů z 600 vyplněných dotazníků.

 

Komentář k jednotlivým otázkám

Díky našemu dotazníku jsme zjistili, že děti navštěvují naši knihovnu nejčastěji jednou měsíčně (až 40 % respondentů) a nejčastěji chodí do knihovny z důvodu půjčování knih (až 90 % odpovědí), což není nijak překvapující. Dalším nejčastěji uváděným důvodem bylo, že děti nachází v knihovně klid

a příjemný personál. V otázce, v níž jsme se ptali čtenářů, co si nejčastěji chodí půjčovat (zda knihy, hry, časopisy), jsme se dověděli, že téměř všichni respondenti (98 %) si v knihovně půjčují tradiční knihy. Časopisy si pak půjčuje 25 % dětí, a až na dalších místech se umístily audioknihy a stolní hry.

Nejčastěji navštěvovanými aktivitami, které v knihovně pořádáme, jsou besedy pro školy (což je zřejmé, už z toho důvodu, že spolupráce se školami je nevázaná napříč celou Ostravou, a žáci dochází na pravidelné besedy a knihovnické lekce), samy pak děti do knihovny chodí za aktivitami jako jsou soutěže, především pak projekt na podporu čtenářství - Lovci perel.

U páté otázky měly děti vystavit knihovně tzv. vysvědčení za jednotlivé činnosti. Nejvíce jedniček jsme získali (až 432) za to, jak knihovna vypadá a jak se v ní děti dokáží orientovat. Nejvíce pětek (celkem však 32) jsme dostali za nedostačující PC hry a počítačovou techniku.

Otázky číslo 6 - 8 byly otevřené, s textovou odpovědí. Odpověděla na ně až polovina respondentů. Tyto textové odpovědi jsou pro nás velmi přínosné, dozvěděli jsme se, co se dětem v knihovně líbí, nelíbí, či co by v knihovně chtěly mít.

Nejčastější odpovědí na otázku, co by děti v knihovně chtěly mít, byly odpovědi týkající se knih. Chybí nové knihy (zvláště pak bestsellery), dále pak povinná četba, fantasy a sci-fi literatura

a encyklopedie o zvířatech, nejčastěji ty o koních či psech. Děti by také ocenily, kdyby si mohly půjčit více komiksů a mang. Hned po knihách byla častá odpověď týkající se her, ať už stolních, tak počítačových. Na pomyslném třetím místě se u této otázky vyskytovaly odpovědi o lepším vybavení počítači pro veřejnost a novými hrami na Playstation. Několik dětí si postesklo, že by uvítaly větší počet výpůjčních dní (ze čtyř na pět dní v týdnu). Dále děti navrhovaly, že by bylo dobré mít v knihovně občerstvení a více pohodlí v podobě gaučů, sedaček a celkově míst ke klidnému odpočinku. Některé z odpovědí byly úsměvné, a to když děti napsaly, že by chtěly mít v knihovně vlastní postel, tobogán a vířivku s bublinami.

Samozřejmě nás také zajímalo, co se našim uživatelům v knihovně líbí. Děti si v knihovně nejvíce cení klidu, dále pak příjemné atmosféry a přístupu knihovnic a knihovníků. Takto odpovědělo kolem 150 respondentů (z čehož tuto otázku vypsalo 280 respondentů). Zajímavými odpověďmi byly například: “Prostředí, knihovnice jsou fajn a neřvou.” Nebo nejčastější: “Knihy a to krásné ticho!,” či “Klid

a dobré rady knihovnic.”

Ještě s větším očekáváním jsme pak sledovali odpovědi týkající se tématu, co se návštěvníkům

v knihovně nelíbí. Odpovědi pak částečně korespondovaly s tím, co se dětem líbí, ale je to porušováno. Nejčastěji jsou tedy nespokojeni s vyrušováním, hlučností ostatních návštěvníků.

A znovu se opakovaly odpovědi týkající se malého výběru knih, nedostatku novinek, knižních bestsellerů, dlouhé čekání na rezervované knihy.

Našeho dotazníkové šetření se zúčastnily převážně dívky, a to ve věkovém rozmezí 11 až 13 let.

Závěr

Výsledky průzkumu potvrdily náš předpoklad - uživatelé jsou spokojeni s našimi službami.

Z průzkumu však také vyplývá, že nesmíme podceňovat nabídku fondu a to, jak děti a mládež vnímají chování zaměstnanců knihovny. Nákup knih, konkrétně pak novinek, je podmíněn finančními možnostmi knihovny. Musíme se na tuto problematiku zaměřit a opakovaně se zabývat druhovou statistikou vypůjčených titulů. Podle toho pak nasměrujeme akviziční činnost a nákup knihovních fondů.

Je zřejmé, že knihovna má v životě dětí velký význam. Chodí do knihovny za klidem, přátelskou atmosférou, půjčovat si knihy. Nepodceňujeme tyto čtenáře v jejich hodnocení, to, že jsou malí

a mladí ještě neznamená, že nemají svůj názor. V dalších letech se jich znovu budeme ptát, jaké potřeby preferují, co je pro ně důležité a nasměrujeme své služby na jejich preference. Jedině tak si můžeme jako knihovna vydobýt své místo ve volnočasových aktivitách dětí a nabídnout další možnost, kde trávit smysluplně svůj čas.

 

Zpracovala: Bc. Markéta Mížová