KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Výsledky průzkumu mezi čtenáři Knihovny města Ostravy

Vážení a milí čtenáři, příznivci Knihovny města Ostravy!

Děkuji, že jste se zapojili do našeho loňského průzkumu a věnovali svůj čas vyplnění dotazníku. Vaše hodnocení a připomínky jsou cennou zpětnou vazbou k činnosti knihovny a jsou velmi důležité pro naši práci. Těší mě pozitivní výsledky průzkumu, stejně jako mnohé podněty ke zlepšení našich služeb. Pro zaznamenání konkrétních připomínek vztahujících se k jednotlivým oddělením a knihovnám, můžete průběžně využívat Knihu přání a stížností, která je dostupná ve všech našich provozech. Nebo nám můžete své náměty napsat na mailové adresy, které najdete na http://www.kmo.cz.

Předkládám Vám zprávu o výsledku průzkumu, kterého jste se zúčastnili.

 

Mgr. Miroslava Sabelová

ředitelka

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace

 

Výsledky průzkumu mezi čtenáři Knihovny města Ostravy

2. 10. 30. 11. 2017

 

V roce 2017 realizovala Knihovna města Ostravy (dále KMO) průzkum mezi svými čtenáři formou dotazníkového šetření. Z větší části se jednalo o opakování průzkumu z roku 2012. Také tentokrát spolupracovala knihovna s firmou Sociores, která se zaměřuje na zjišťování názorů prostřednictvím online dotazníků a poradenství v oblasti sociologického výzkumu a výzkumu trhu.

Cíl průzkumu

Cílem průzkumu bylo zjistit, do jaké míry jsou, či nejsou čtenáři spokojeni se službami, které poskytujeme, nakolik jsou využívány webové stránky a facebook knihovny, jak čtenáři hodnotí odborné znalosti pracovníků knihovny a jejich přístup ke klientům a zda mají čtenáři zájem navštěvovat kulturní, vzdělávací a volnočasové akce, které KMO pořádá.

Realizace průzkumu

V rámci spolupráce KMO a Sociores byl vytvořen dotazník. Odkaz na online dotazník byl knihovnou rozeslán elektronickou poštou čtenářům starším 15 let, kteří se v knihovně registrovali do 1. 1. 2017, uvedli svou e-mailovou adresu a v průběhu roku uskutečnili alespoň jednu výpůjčku. Odkaz na online dotazník byl dostupný také na webových stránkách knihovny www.kmo.cz. V ústřední knihovně a v pobočkách KMO byla k dispozici tištěná forma dotazníku. Tyto papírové dotazníky byly následně pověřeným pracovníkem KMO převedeny do elektronické podoby. Po uplynutí doby vymezené k vyplnění dotazníků firma Sociores shromáždila všechny odpovědi a zpracovala výsledky včetně tabulek a grafů do závěrečné zprávy.

Dotazník

Otázky v dotazníku byly rozděleny do několika tematických bloků.

Čtenáři

Průzkumu se zúčastnilo 3 757 čtenářů. Ti museli v dotazníku označit, jakou knihovnu navštěvují nejčastěji, zda ústřední nebo některou z 27 poboček KMO. Snažili jsme se tak zaznamenat konkrétní odpovědi k jednotlivým provozům. Nejvíce odpovědí jsme získali k ústřední knihovně, kterou vybralo 21 % respondentů, a dále k pobočkám Dr. Martínka v Hrabůvce, Opavská v Porubě a k pobočce ve Výškovicích. To odpovídá statistickým údajům KMO, jedná se o provozy s nejvyšším počtem registrovaných čtenářů a návštěvníků. Více než polovina respondentů navštěvuje knihovnu jednou měsíčně. 91 % respondentů využívá knihovnu pro svůj volný čas, 30 % pro studium a vzdělávání a 8 % kvůli svému zaměstnání.

Hodnocení služeb a prostředí knihovny

Pro hodnocení jednotlivých oblastí bylo použito známkování jako ve škole (1 ‐ nejlepší, 5 ‐nejhorší). S knihovnou je celkově spokojeno 96 % respondentů. Nejlépe hodnoceny jsou výpůjční služby, kterým dalo jedničku 2 927 dotazovaných. Další služby ‐ kopírovací, přístup k veřejnému internetu, informační a rešeršní služby, kulturní a vzdělávací pořady a služby specializovaných oddělení hodnotilo v průměru jen cca 30 % respondentů, ostatní služby nevyužívají. Důvody budeme dále analyzovat. S provozní dobou knihovny je spokojeno 91 % respondentů (64 % velmi spokojeno, 27 % spíše spokojeno). 790 dotazovaných však uvedlo, že by si přáli delší půjčovní dobu. S dostupností knihovny je velmi spokojeno 78 % a spíše spokojeno téměř 15 % respondentů. S orientací v knihovně je spokojeno 87 % a s kvalitou fondu 83 % dotazovaných. Pozitivně je hodnocen také interiér knihovny. Spokojenost vyjádřilo 85 % čtenářů, přesto by si 31 % přálo více míst, kde se dá pohodlně usadit, a 22 % respondentů vyjádřilo přání, aby bylo možné si v knihovně bezpečně odložit věci. 27 % respondentů by v knihovně uvítalo barely s vodou a 10 % nápojové automaty. Těmto podnětům se budeme nadále věnovat. Pozornost zaměříme též na oblasti, které mnozí čtenáři nehodnotili, nebo v nichž se projevila určitá míra nespokojenosti. Jedná se o online katalog, s nímž je nespokojeno 6 % dotazovaných a 34 % respondentů jej nehodnotilo nebo zůstalo bez odpovědi. 11 % dotazníků bylo bez odpovědi a 49 % respondentů nehodnotilo technické vybavení knihovny.

Web a facebook knihovny

Polovina čtenářů navštěvuje webové stránky knihovny nejméně jednou měsíčně, 23 % respondentů web nevyužívá. 74 % respondentů nemá problém nalézt na webu informace o službách knihovny, 67 % o knihovních fondu. Nejčastěji používanými sekcemi webu jsou půjčovní doba a katalog knihovny (obě 60 %), čtenářské konto (40 %) a dále jsou vyhledávány kontakty (18 %), kulturní akce (14 %), knihovní řád a ceník (11 %). Tyto údaje budou zohledněny při tvorbě nových webových stránek KMO. Knihovnu na facebooku sleduje pouze 5 % čtenářů. Na struktuře a kvalitě našich příspěvků na facebooku stále pracujeme.

Knihovnice a knihovníci

Velmi potěšující je fakt, že 97 % čtenářů v dotazníku uvedlo, že knihovnice a knihovníci jsou vstřícní. Mnozí připojili také pozitivní komentáře. Podle 89 % respondentů mají knihovnice a knihovníci dostatečnou úroveň odborných znalostí k zodpovídání jejich dotazů. Průběžné a doplňující vzdělávaní pracovníků knihovny patří dlouhodobě k našim prioritám.

Akce knihovny

Naprostá většina respondentů (88 %) ví o tom, že knihovna pořádá různé kulturní a vzdělávací akce. 60 % z nich se však akcí zúčastňuje méně často než jednou za rok, 12 % asi jednou za rok a jen 3 % respondentů každý měsíc. Hlavním důvodem, proč respondenti nenavštěvují akce častěji, je nedostatek volného času (36 %), nabídka nevyhovující jejich zájmům (14 %), rodinné povinnosti (13 %), nedostatek informací o akcích a nedostupnost z hlediska časů konání (obojí 9 %).

Respondenti měli možnost doplnit k vybraným otázkám slovní vyjádření a v závěru dotazníku mohli uvést svá doporučení a náměty na změny. Tyto komentáře jsou pro nás velmi důležité a inspirující a v následujícím období se jim budeme věnovat.

Závěr

Cíl našeho průzkumu byl naplněn. Díky dotazníkovému šetření jsme si potvrdili, že čtenáři jsou se službami Knihovny města Ostravy a s přístupem pracovníků z větší části spokojeni.  Získali jsme řadu cenných podnětů ke změnám a zkvalitnění našich služeb. Děkujeme všem čtenářům, kteří dotazník vyplnili a tím prokázali, že je knihovna pro ně důležitá a na jejím správném fungování jim záleží.

 

Zpracovala Mgr. Petra Šimonová


Přílohy